HR en arbeidsrecht

De Belgische wetgeving is de laatste jaren op ingrijpende wijze veranderd, o.m. wat betreft de regels inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is de arbeidsmarkt almaar flexibeler en internationaler geworden. Bijgevolg worden werkgevers vaak geconfronteerd met complexe HR problematieken die praktische en aangepaste oplossingen vereisen.

Een essentieel onderdeel van onze diensten heeft betrekking op het aanbieden van zulke oplossingen aan onze cliënten (naast Belgische en buitenlandse ondernemingen, ook particulieren).

Wij adviseren onze cliënten m.b.t. het volledige spectrum van het Belgisch arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

Ook verzorgen wij voor onze cliënten opleidingen in juridische materies die op HR betrekking hebben.

Tot slot is ons team van advocaten daadwerkelijk meertalig, hetgeen o.m. inhoudt dat zij zowel voor de Nederlandstalige als voor de Franstalige arbeidsrechtbanken en – hoven pleiten. 

Van aanwerving tot ontslag: arbeids- en samenwerkingsovereenkomsten

Onze advocaten begeleiden hun cliënten vanaf de aanwerving van werknemers en zelfstandigen tot de beëindiging van hun overeenkomsten, m.i.v.:

 • Het opstellen van arbeids- en samenwerkingsovereenkomsten
 • Het opstellen van arbeidsreglementen, interne reglementen en gedragscodes
 • Selectie – en aanwervingsaspecten
 • Sociale zekerheids- en belastingsvraagstukken
 • Wijzigingen aan de arbeidsvoorwaarden
 • Het opstellen van bonusplannen
 • Terbeschikkingstelling en tijdelijke arbeid
 • Ontslag

Onze advocaten voeren onderhandelingen, in het bijzonder bij nieuwe aanwervingen en bij beëindiging van de overeenkomsten. 

Herstructurering en Collectief ontslag

De wetgeving inzake herstructureringen – zoals collectieve ontslagen en/of sluitingen van ondernemingen – is bijzonder complex geworden. Onze advocaten hebben een belangrijke ervaring in deze materie en begeleiden onze cliënten bij het vinden van gepaste oplossingen teneinde het herstructureringsproject succesvol te laten verlopen.

Onze diensten bestaan onder meer uit:

 • Begeleiding en ondersteuning in de informatie- en consultatieprocedures
 • Begeleiding t.o.v. de bevoegde administraties
 • Onderhandelen van sociale plannen met de werknemersvertegenwoordigers
 • Contacten verzekeren met andere belanghebbenden (vakbonden, werkloosheidsbureau, outplacementkantoren, etc.)
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomsten

Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie is een belangrijke kwestie geworden in de bedrijfswereld. Onder bepaalde voorwaarden moeten overlegorganen opgericht worden op het niveau van de onderneming (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, vakbondsafvaardiging). Vooraleer bepaalde beslissingen te nemen, moet de werkgever, afhankelijk van de betrokken materie, de betrokken organen tijdig informeren en/of consulteren. In bepaalde omstandigheden, hebben deze organen zelfs een medebeslissingsrecht.

Voor de werkgevers is het dus van essentieel belang is dat zij een goede verstandhouding onderhouden met de werknemersvertegenwoordigers en de vakbonden.

Onze advocaten beschikken over een uitgebreide ervaring in deze materie. Wij begeleiden eveneens onze cliënten met de organisatie van de sociale verkiezingen, die om de 4 jaar moeten plaatsvinden. 

Concurrentie

Geschillen inzake concurrentie ontstaan almaar vaker tussen werkgevers en (voormalige) werknemers, o.m. als gevolg van de verhoogde mobiliteit van de werknemers. Wij begeleiden onze cliënten teneinde de meest gepaste oplossing te vinden, zowel binnen als buiten de rechtbank, wanneer zij geconfronteerd worden met zulke situaties. 

Grensoverschrijdende tewerkstelling

Onze advocaten begeleiden migratieaspecten, meer specifiek met betrekking tot aanwervingen tussen verschillende landen en de internationale mobiliteit van werknemers.

Wij begeleiden onze cliënten met het voorbereiden van alle noodzakelijke aanvraagformulieren voor tijdelijke of langdurige verblijfskaarten, arbeidsvergunningen, arbeidskaarten en beroepskaarten.

Voorts, helpen wij onze internationale cliënten, die werknemers in België wensen te werk te stellen, om de nodige registraties te verrichten bij de bevoegde administraties en – indien gewenst – om hen in contact te brengen met andere dienstverleners, zoals met sociale secretariaten, uitzendkantoren, outplacementkantoren, e.a.

Geschillenbeslechting

Zowel tijdens als na de beëindiging van een arbeidsovereenkomst kunnen geschillen rijzen tussen de werkgever en werknemers. Deze geschillen kunnen zeer tijdrovend zijn. Wij begeleiden onze cliënten met deze geschillen en trachten een - bij voorkeur minnelijke - oplossing te vinden.

Indien geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, vertegenwoordigen wij onze cliënten voor de Belgische rechtbanken. Wij beschikken over de vereiste gespecialiseerde kennis en ervaring inzake procedurerecht. Deze expertise gaat hand in hand gepaard met een gespecialiseerde kennis van ieder aspect van het arbeidsrecht. 

In-house training

Wij voorzien eveneens in-house opleidingen voor onze cliënten inzake alle relevante aspecten van het HR recht. Indien interesse, aarzel niet om met ons contact op te nemen (info@crosslaw.be).

Contactpersonen

Onze experten

Did you know ?

#83
We conducted ICC Arbitration proceedings in Brussels a technical matter involving a major electrician company related to works performed during the construction of a new factory